Dotacje na kapitał obrotowy z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


W dniu 08 lipca 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała Salad Story S.A. dofinansowanie w kwocie 281 803,56 zł w ramach Działania 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z przeznaczeniem na realizację Projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Salad Story S.A”. Działanie 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy” jest częścią rządowego programu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku epidemii wirusa COVID-19.

 

Otrzymane środki Spółka przeznaczyła na finansowanie deficytu kapitału obrotowego spowodowanego wprowadzeniem przez Radę Ministrów ograniczeń na działalność gastronomiczną oraz na działalność galerii handlowych, a w szczególności zakup surowców i usług niezbędnych do utrzymania ciągłości działalności realizowanej w formule „na wynos” i „w dostawie” w  wybranych, kluczowych lokalach prowadzonych przez Spółkę.